Законодателство

 

Според българското законодателство, прилепите са защитени видове (включени в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие). Това означава,че са забранени убиването, нараняването, безпокойството, улавянето или препарирането на прилепи.

Повече информация за законите, в които са споменати прилепите:

Защитени видове: Всички видове прилепи в България

Дата на приемане: в сила от 09.12.1999 г.

Линк: http://www.planinite.info/V_pomosht_na_turista/Normativni_aktove/Okolna_sreda/Sporazumenie_Prilepi_Evropa.htm

Защитени видове: Всички видове прилепи в България

Дата на приемане: в сила от 18.07.2017 г.

Линк: https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Legislation/Zakoni/BiodiversityAct_Rev2018.pdf

Защитени видове: Всички видове прилепи с изключение на Pipistrellus pipistrellus

Дата на приемане: в сила от 01.05.1991 г.

Линк: http://www.planinite.info/V_pomosht_na_turista/Normativni_aktove/Okolna_sreda/Bernska_Konventsiya.htm

Защитени видове: Всички европейски видове прилепи

Дата на приемане: в сила за Република България от 01.11.1999 г.

Линк: http://awsassets.panda.org/downloads/5_1999_convention_migratory_species_int.pdf

Защитени видове: Включва 13 вида прилепи: Rhinolophus blasii, Rh. euryale, Rh. ferrumequinum, Rh. hipposideros, Rh. mehelyi, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, M. blythii, M. capaccinii, M. dasycneme, M. emarginatus и M. myotis

Дата на приемане: в сила от 21.05.1992 г.

Линк: shorturl.at/nHV28

Защитени видове: Oколо 40% от пещерите, известни като убежища на големи прилепни колонии в България, са включени в защитени територии

Дата на приемане: в сила от 11.11.1998 г.

Линк: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/4protected.html

Защитени видове: Всички прилепи, които се срещат в България, с изключение на Myotis aurascens, Myotis alcathoe, Myotis daubentonii, Myotis dasycneme, Pipistrellus pygmaeus и Pipistrellus kuhlii

Дата на приемане: 2007 г.

Линк: https://www.iucnredlist.org/

Към лентата с инструменти