Ratio представи: Тайният живот на прилепите

Благодарим на Ratio, които организираха събитието “Тайният живот на прилепите” на 28.01, както и на  Хелиана Дундарова, която представи тези животни по много интересен и забавен начин!

Прилепите са една от най-интересните групи бозайници с невероятните си умения да летят по-добре от голяма част от птиците и да се ориентират чрез ехолокация дори в пълен мрак. В момента прилепите спят своя зимен сън, но това не ни пречи да се съберем на по питие и на тъмно, за да разберем повече за тях.

Но освен с интересното си поведение, прилепите привличат внимание със своето значение за живота на Земята. Благодарение на тях шоколадът и текилата са широкодостъпни, а дори и да не употребяваме нито едно от двете, то няма как да не признаем тяхната роля на естествен контрол над вредните за човека насекоми.

Гл. ас. д-р Хелиана Дундарова работи в отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология” в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.

Завършила е бакалавърска степен „Биология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Магистърската си степен по зоология придобива в Карлов университет в Прага. Докторската си дисертация изготвя в Института по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – БАН, на тема „Молекулярна филогения на морфо-групата: Myotis mystacinus (Chiroptera: Vespertilionidae) на Балканския полуостров“.

Изучава разред Chiroptera (ръкокрили) от 10 години. Участва активно в зимното преброяване на прилепните колонии в Чехия и Словакия по време на своята магистратура. През 2012 се включва в картирането на прилепните местообитания по НАТУРА 2000, като експерт в България.

По време на своята магистратура и докторантура, изучава филогенията и филогеографията на целеви видове прилепи в Палеарктика. Придобива умения за установяване на видове двойници, чрез прилагането на молекулярно-генетични методи.

От 2015 до сега участва в изучаването на зоонозните заболявания по прилепите, чрез вземане и анализ на кръвни проби. От 2018 до 2019 е ръководител на проект за защита на подземните местообитания и пещеролюбивите видове прилепи в Киргизстан. Взела е участие в редица пещерни експедиции на Балканите, Западна, Централна и Югоизточна Азия. От 2019 участва като експерт по прилепи в проекта Живот под един покрив.

Към лентата с инструменти