Бункер, Бачково

Обща информация

Бункер, предлагащ условия и подходящо убежище за няколко вида прилепи.

Този обект е едно от най-важните в България места за размножаване на 3 вида прилепи: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus еuryale) и трицветен нощник (Myotis emarginatus). Тук те раждат и отглеждат малките си. През цялата гподина сградата е убежище и на други видове, като пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi), остроух нощник (Myotis blythii), голям нощник (Myotis myotis) и малък подковонос (Rhinolophus hipposideros).