Бункер, Кресна

Oбща информация

Стар бункер, който представлява убежище за прилепи. Намира се близо до Кресна.

Този обект е едно от най-важните в България места за размножаване на 3 вида прилепи: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus еuryale) и трицветен нощник (Myotis emarginatus).

Към лентата с инструменти