Дяволското гърло

Обща информация

 

Дяволското гърло е известна облагородена пещера. Намира се близо до село Триград, община Девин.

Дяволското гърло е пропастна пещера – образувана е от пропадането на земните пластове.

Пещерата се състои главно от огромна зала – „Бучащата зала“, 110 m на дължина, на ширина – 40 m, височина – до 35 m, което я прави най-голямата зала в българските пещери след входната зала на Деветашката пещера. Там се намира най-големият подземен водопад на Балканите. Подземната река напуска пещерата през сифон и галерия и излиза на повърхността.

Тази пещера е убежище най-голямата зимуваща колония от прилепи на Балкански полуостров. Над 40 000 екземпляра прекарват тук времето от ноември до март. От средата на май до края на август част от прилепите остават в пещерата за да отгледат малките си. Пещерата е част от Защитена местност “Триградското ждрело” с цел опазване на защитени и ендемични растителни и животински видове, сред които прилепите пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii), полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), савиево прилепче (Hypsugo savii), малък вечерник (Nyctalus leisleri) и др.

Към лентата с инструменти