Изоставени резервоари, Маджарово

Обща информация

Тези изоставени резервоари предлагат подходящите условия за живот на пилепите, като им подсигуряват убежище.

Този обект е едно от най-важните места в България за размножаване на няколко вида прилепи: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus еuryale) и трицветен нощник (Myotis emarginatus), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), пещерен дългокрил (Minopterus schreibersii).

Към лентата с инструменти