Кантон, Кресна

Обща информация

Кантон, предлагащ необходимите условия за живот и убежище на прилепи.

Тази сграда е едно от най-важните места в България за размножаване на 3 вида прилепи: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus еuryale) и трицветен нощник (Myotis emarginatus).

Към лентата с инструменти