Кантон, Кресна

Информация

Кантон, предлагащ необходимите условия за живот и убежище на прилепи.

Тази сграда е едно от най-важните в България места за размножаване на 3 вида прилепи: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus еuryale) и трицветен нощник (Myotis emarginatus).