Каптаж, Огняново

Обща информация

Изкуствен обект, който предлага необходимите условия за убежище на защитени видове прилепи.

Този обект е едно от най-важните в България места за размножаване на 3 вида прилепи: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus еuryale) и трицветен нощник (Myotis emarginatus). Тук те раждат и отглеждат малките си.