Каптаж, Петрово

Информация

Каптаж, близо до село Петрово, където е установено формиране на прилепни колонии.

Този обект е едно от най-важните в България места за размножаване на 1 вид прилеп – малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). Тук те раждат и отглеждат малките си. През цялата гподина сградата е убежище и на други видове, като остроух нощник (Myotis blythii), голям нощник (Myotis myotis) и голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum).