Лилейкова дупка

Обща информация

Лилейкова дупка е скална кухина, образувана по особен начин. Има вход, а таванът има различни незапълнени пространства. Смята се, че е образувана от срутване на скални маси. Въпреки спорния произход, Лилейкова дупка осигурява убежище на няколко вида прилепи.

Тази пещера е едно от малкото естествени местообитания, в които защитени видове формират колонии. Тук се срещат 4 вида прилепи: южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi) и трицветен нощник (Myotis emarginatus).

Към лентата с инструменти