Мина, Голак

Обща информация

Стара мина, намираща се близо до село Голак, Костенец. Предлага отлични условия за живот на прилепите, които формират колонии тук.

Този обект е едно от малкото естествени местообитания, в които защитени видове прилепи формират колонии. Пещерата е обитавана от пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), прилепче на Натузий (Pipistrellus nathusii), двуцветен прилеп (Vespertilio murinus) и др.

Към лентата с инструменти