Мина, Илинденци (Щаралийска пещера)

Обща информация

Започва с минна галерия, като при работата се открива пещерата, която предлага условия за формиране на прилепни колонии. Представлява съвкупност от изкуствено създаден обект, съчетан с естествени пещерни кухини.

Важно зимовище е на защитени видове прилепи, сред които голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), южен подковонос (Rhinolophus euryale), дългоух нощник (Myotis bechsteinii), трицветен нощник (Myotis emarginatus), голям нощник (Myotis myotis).

Към лентата с инструменти