Мина, Илинденци (Щаралийска пещера)

Обща информация

Започва с минна галерия, като при работата се открива пещерата, която предлага условия за формиране на прилепни колонии. Представлява съвкупност от изкуствено създаден обект, съчетан с естествени пещерни кухини.

Важно зимовище е на защитени видове прилепи сред които голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), южен подковонос (Rhinolophus euryale), дългоух нощник (Myotis bechsteinii), трицветен нощник (Myotis emarginatus), голям нощник (Myotis myotis).