Мина, Сърница

Информация

Стара мина, която пресъздава условията на пещера и предлага добри условия за прилепите.

Тази галерия е едно от малкото изкуствени местообитания, в които защитени видове прилепи формират колонии. От средата на май до края на август те отглеждат малките си, а от началото на ноември до края на март – хибернират. Галерията се обитава от няколко вида прилепи, сред които голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii), южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), подковонос на мехели (Rhinolophus mehelyi).