Мина, Сърница

Обща информация

Стара мина, която пресъздава условията на пещера и предлага добри условия за прилепите.

Тази галерия е едно от малкото изкуствени местообитания, в които защитени видове прилепи формират колонии. От средата на май до края на август те отглеждат малките си, а от началото на ноември до края на март – хибернират. Галерията се обитава от няколко вида прилепи, сред които голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii), южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), подковонос на мехели (Rhinolophus mehelyi).

Към лентата с инструменти