Новата стара

Обща информация

Пещерата е с обща дължина от 955 метра и денивелация от 5 метра.

При първото посещение са намерени ценни археологически находки, които в момента са в музея в Пещера.

В пещерата се среща локалният ендемит – родопски балканопеталум (Balkanopetalum rhodopinum).

В пещерата се срещат пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi), голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii).

Към лентата с инструменти