Пещера Яръса ини

Обща информация

Пещерата Яръса ини е с обща дължина от 64 m и денивелация от 2 m. От древни времена тази пещера е служела за временно укритие на хора или място за държане на домашни животни. През април 1989г., в резултат от палене на огън от деца, живеещи в близките села, в пещерата са били унищожени стотици прилепи.

Тя е една от малкото вулкански пещери у нас – образувала се е заради огромен мехур от газове при изригването на вулкана и последвалото изстиване на магмата. През палеогена Източните Родопи са били обхванати от мощна вулканична дейност, която е протекла на дъното на плитко и топло море и отчасти на сушата.

Тук се срещат дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus euryale), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros).

Към лентата с инструменти