Рупата

Обща информация

Пещерата се намира близо до Егрек. С обща дължина от около 300 метра. Няма денивелация.

Пещерата е важно убежище на някои видове прилепи. Тук се срещат средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus euryale), трицветен нощник (Myotis emarginatus).

 

Към лентата с инструменти