Пещера Дупката

Обща информация

Пещерата Дупката попада в защитената местност Дупката. В пещерата са установени 4 вида прилепи  -голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus euryale), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) и пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii). В миналото, вероятно те са формирали голяма колония, но сега, поради честото безпокойство пещерата, се обитава само от единични екземпляри.

Пещерата е картирана от Борис Колев и членове на “Аида” Хасково на 03/09/1971 г. Фауната е проучена за първи път от Б. Петров и С. Бешков през април 1992 г. Вътрешността ѝ е силно замърсена от битови и промишлени отпадъци. Навсякъде има остатъци от огньове и факли. Поради близостта ѝ до града и лесния достъп, тя е често посещавана от местни хора. Необходимо е да се вземат мерки за почистването ѝ от отпадъците и за ограничаване на достъпа на хора до нея.

Към лентата с инструменти