Пещера Лепеница

Обща информация

Лепеница е разположена в Западни Родопи. Пещерата се намира в подножието на връх Сюткя и територията около входа на пещерата е покрита с горски площи. Намира се на около 10 км югоизточно от гр. Ракитово. Преди 1925 год., Лепеница не е била посещавана. Първи снимки и картиране прави минният инженер Павел Петров. По-късно Лепеница е проучена и картирана от проф. Петър Трантеев. Проучени и картирани са 1356 м от пещерата, която има обща дължина 1525 м. Пещерното дружество в Ракитово проправят втори вход за пещерата, тъй като естественият тогава е затънал във вода. Имало е планове за изграждане на хижа, но остават неосъществени. Пещерата е обявена за природна забележителност на 10 Октомври 1962 г.

Входът ѝ е висок само един метър, профилът е силно наклонен. Река Лепеница тече по най-долния етаж на пещерата. Скоростта на водата е 1 600 м/час. В средния етаж се намира голямо разнообразие от пещерни образувания. Той е сух, с две езера, а в дъждовно време езерата стават четири. Наблюдават се множество сталактити и сталагмити, както и други форми. На около 500 м. навътре, Лепеница е девствена. До там много от скалните образувания са изпочупени, стените са опушени. Благодарение на трудната проходимост по-нататък (тесният отвор и езерата), Лепеница се е самозащитила.

Пещерата е богата на сталагмити, сталактити и сталактони и е изключително красива. Тук са открити впечатляващи пещерни бисери, които днес могат да се видят в Природонаучния музей в гр. София.

Пещерната фауна е изключително богата и интересна. Пещерата се обитава от над 20 вида пещерни животни, сред които седем вида прилепи. Според Петър Берон, в Лепеница има четири вида животни, които не се срещат никъде другаде по света. Досега са известни 24 вида, от които 6 са категоризирани като троглобионти (живеещи единствено в пещери).

Лепеница дава убежище на 7 вида прилепи, които обитават пещерата през различните сезони. Чрез наблюдения и улови с мрежи са установени:

  1. Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
  2. Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
  3. Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
  4. Голям нощник (Myotis myotis)
  5. Остроух нощник (Myotis blythii)
  6. Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
  7. Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus)

Шест от видовете, установени в района на Лепеница, са сред приоритетните за опазване за цяла Европа: големият и малкият подковоноси, широкоухият прилеп, както и 3 вида нощници: остроухият, големият и трицветният. Пещерата е значимо зимно убежище за поне 3 вида от прилепите, живеещи в региона: големият и малкият подковнос и големият нощник.

Към лентата с инструменти