Пещера Санчова дупка

Обща информация

Санчова дупка е открита и проучена от членовете на Чепеларския пещерен клуб още през 1965 г., но по време на Международна пещерна експедиция през 1966 г. е проучена повторно от чуждестранен екип. Тя е най-младата пещера в подрайона, с предполагаема възраст младо-плейстоценска. От централната зала, с размери 10-12 м, се развиват две галерии – северна и южна. В двата участъка се намират по-големи зали с размери средно 20-30 м.

Подът на централната зала е покрит с големи гравитационни блокове, различни по възраст, тектоника и морфология. Галерията, която се отделя от северозападния ѝ край, въвежда в северната част на пещерата. Тази галерия свързва последователно три огромни зали, чиито подове са покрити плътно с огромни гравитационни блокове, вероятно с тектонски произход. Най-южната от залите е с размери 27-32 м. От югоизточния ѝ край започва тясна 150-метрова галерия, украсена с вторични карстови форми. В нея ясно се виждат няколко нива на водата. Южната част на галерията опира в гравитационни блокове, при което се чувства силно течение.Това показва, че галерията има връзка или с други галерии на пещерата, или с други пещери.

Към лентата с инструменти