Стамболово

Община Стамболово се намира в североизточната част на Родопския масив в близост до Тракийската низина. През общината преминава река Арда. Това заедно с наличието на вулканични скали,  достигащи на места височина до 150 метра е довело до наличието на причудливи форми и скални образувания. На територията на общината могат да бъдат наблюдавани почти всички основни елементи на ландшафта: реките, с техните брегове и отводнени стари речни корита; блата, езера, преовлажнени ливади и други екологични зони; многобройните пещери, скалните ниши и стени; седловини и други естествени територии, свързващи отделни планински масиви; полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища; заливни речни тераси и крайречна растителност.

Смята се, че района на община Стамболово е един от най-старите винопроизводителни райони. Благоприятното географско местоположение и мекият климат от най-дълбока древност са привличали различни тракийски и славянски племена, които се заселвали по тези земи. Правенето и употребата на вино се оформили като едни от главните стълбове на традиционната култура на траките и те се прочули със своите вина в целия древен свят. Останки от това време са така наречените “шарапани” – тракийски винарници, представляващи скални вдлъбнатини с наклонено дъно и съединителни канали, които се използвали за производство на вино.

Огромните скални комплекси, сипеи и пропасти са убежище на голям брой скалолюбиви видове, с ограничено разпространение в България. Наред с преобладаващата сухолюбива растителност в доловете има неголеми участъци с мезофилни дъбови гори. Тук се намира Защитената местност “Големия сипей”, която се намира на северния бряг на яз. “Студен кладенец”. Районът се характеризира с изключително високо биологично разнообразие и е обявен за орнитологично важно място от световно значение. Наличието на общо около 87 вида птици, от които 38 са с неблагоприятен природозащитен статус в Европа включително тук е едно от важните гнездовища на белоглавия лешояд в България. В защитената местност се среща и единствената в страната колония на сива чапла (Ardea cinerea), разположена върху скали.

Към лентата с инструменти