Ягодинска пещера

Обща информация

Пещерата се дели три основни нива и две междинни. Третият етаж е благоустроен през 1971-1982, като туристическото трасе е 1250 метра. По целия туристически маршрут се наблюдават сталактити, сталагмити, сталактони, хелектити, синтрови езера, леопардова кожа, дендрити, драперии и едни от най-уникалните образувания – пещерните перли.

През различните сезони в пещерата са регистрирани общо 11 вида прилепи:

 1. Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
 2. Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
 3. Дългоух прилеп (Myotis bechsteinii)
 4. Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
 5. Остроух нощник (Myotis blythii)
 6. Голям нощник (Myotis myotis)
 7. Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus)
 8. Воден нощник (Myotis daubentonii)
 9. Мустакат нощник (Myotis mystacinus)
 10. Кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus)
 11. Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus)

Шест от срещащите се в района на Ягодинската пещера видове са сред приоритетните за опазване за цяла Европа – големият и малкият подковоноси, както и четири вида нощник: големият, остроухият, дългоухият и трицветният. През летните месеци най-значим за прилепите е естественият вход на пещерата. В периода 15 август до 30 септември пещерата е важно място за есенно струпване. По това време, около входа, всяка вечер се струпват множество мъжки и женски екземпляри от около 9-10 вида прилепи. В пещерата зимуват основно големия и малкия подковонос, рядко и други видове.

Към лентата с инструменти