За прилепите и хората

Проект на Консервационния фонд на Дисни

Дейностите по проекта са съсредоточени в Източните Родопи, Югоизточна България, които са ключова територия за популациите на различни видове прилепи за България и Европа. През последното десетилетие, се наблюдава увеличение на заплахите за популациите на прилепите там. Основни заплахи са обезпокояването и смущението на колониите, както и разрушаването на хабитатите. Това води до намаляване на числеността на самите популации. Целта на проекта е да се неутрализират негативните въздействия, като същевременно се компенсират съществуващите вече последствия.

Главна цел на проекта е опазването и поддържането на популациите на 9 застрашени от изчезване вида прилепи. Тези популации са в Източни Родопи и тяхното запазване ще се осъществи чрез подобряване на хабитатите им, редуциране на нивото на безпокойство и увеличаване на информираността, и ангажираността на местното население относно опазването на прилепите. Дейностите, които ще се извършват, ще доведат до ползи и за други застрашени видове като шипобедрената костенурка (Testudo graeca) и шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni). По този начин, опазването на прилепите води до опазване и на други видове и до цялостно повишение на биоразнообразието. Проектът е съвместна работа на фондация Science for Nature и Национален исторически музей, като в допълнение екипът ни ще си сътрудничи с местни общини и училища. Има 7 главни ключови места с големи колонии прилепи – мината в Маджарово, пещера Айна ини, пещера Рупата, пещера Самара, пещера Яраса ини, пещера Зандана и пещера Гюргена.

 

 • Увеличаване на популациите на прилепите;
 • Подобрени хабитати за прилепите (убежища, места за размножаване и хибернация);
 • Увеличен успех в презимуването и отглеждането на малките на целевите видове;
 • Възстановяване на 14 водоизточника, които представляват основно място за хранене на прилепите;
 • Най-малко 20% ръст в броя на хората с позитивно отношение спрямо прилепите в зоната на проекта, съпоставено с началните данни
 • Най-малко 30 местни жители, активно участващи в проекта;
 • Най-малко 140 ученици от училищата на територията на проекта, на които да бъде проведено обучение;
 • Поне 50 семейства, информирани чрез националното събитие – Нощ на прилепите.
 • Широкоух прилеп, Barbastella barbastellus
 • Пещерен дългокрил, Miniopterus schreibersii
 • Нощник на Бехщайн, Myotis bechsteinii
 • Остроух нощник, Myotis blythii
 • Дългопръст нощник, Myotis capaccinii
 • Голям нощник, Myotis myotis
 • Подковонос на Блази, Rhinolophus blasii
 • Южен подковонос, Rhinolophus euryale
 • Подковонос на Мехели, Rhinolophus mehelyi

Продължителност: 01-Октомври-2018 to 31-Октомври -2020
Бюджет: 47,285 $

Към лентата с инструменти