Резултати от летния мониторинг на прилепите

От юни до август 2019 г., екипът на Фондация “Наука за природата” проведе 11 полеви експедиции до 8 зони от Натура 2000, за да картографира и да преброи всички летни убежища в района на проект “Живот под един покрив”.

Посетихме 82 прилепни убежища, където бяха установени повече от 39 200 индивида от 22 вида. Най-често представените видове бяха:

  • Myotis schreibersi – 16 637 индивида;
  • Myotis capaccinii – 6 370 индивида;
  • Rhinolophus ferrumequinum – 4 578 индивида;
  • Myotis myotis – 4 284 индивида;
  • Myotis emarginatus – 2 752 индивида;
  • Rhinolophus euryale – 2 191 индивида;
  • Rhinolophus blasii – 836 индивида;
  • Myotis blythii – 694 индивида.

Убежищата на три от основни колонии, които в миналото са били съставени от хиляди прилепи, са компрометирани вероятно поради безпокойство и разрушаване на убежищата. В тях не регистрирахме размножителни колонии. 

За сметка на това, във важна колония край с. Бачково, Асеновград, наблюдавахме естествено подобряване на хабитата и намаляване на безпокойството. Това води до увеличение на броя на прилепите в обекта в сравнение с предишни години.

Бяха регистрирани нови находища в България на няколко вида прилепи: Myotis schreibersi, Myotis bechsteini, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii и Myotis emarginatus. Регистрирано бе и ново находище на прилепи с болестта на белия нос в Пирин. 

Изследването на прилепите е извършено по проекти „Живот под един покрив“ на програма LIFE (с финансовата подкрепа на Дънди Прешъс Металс, Крумовград) и „За прилепите и хората“, финансиран от консервационен фонд на Дисни (Disney Conservation Fund).

Към лентата с инструменти