Резултати от зимния мониторинг на прилепите

От януари до март 2019 г. проведохме 7 полеви експедиции в 8 зони от мрежа НАТУРА 2000. Целта на работата беше картиране и преброяване на зимните убежища на прилепите в района на проект “Живот под един покрив”.

Посетихме 127 прилепни убежища, където регистрирахме над 52000 прилепа от 13 вида. Най-многоброен беше пещерният дългокрил (Miniopterus schreibersii) – 44 530 индивида, следван от дългопръстия нощник (Myotis capaccinii) – 2 052 индивида. Трите средни подковоноса (Rhinolophus blasii/Rhinolophus mehelyi/Rhinolophus euryale) бяха представени от 1 477, а големите и остроухите нощници (Myotis myotis/Myotis blythii) от 684 екземпляра.

В дейността взеха участие 7 човека. Освен експертния екип на Фондация “Наука за природата” се включиха и местни сътрудници и доброволци. Специални благодарности за техническата част от работата на Таньо Танев – спелеолог от пещерен клуб “Саламандър”.

През юни 2019 г. започва летният мониторинг на прилепите. Очаквайте нови вълнуващи новини и кадри от полевите екипи!

Към лентата с инструменти