Дрънчи Дупка

Обща информация

 

Легенда гласи, че някога прасе паднало в дупката. След време го намерили на извор, намиращ се на около 500 метра от входа на пещерата, надолу по реката. Този извор бил наречен “домузбунар” (“домуз” – прасе, “бунар” – кладенец).

Пещерата е с денивелация от 32 метра. Намира се в община Елхово, близо до с. Мелница.

Пещерата е важна за прилепното биоразнообразие в България. Тук се срещат дългопръст нощник (Myotis capaccinii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi), остроух нощник (Myotis blythii), голям нощник (Myotis myotis), южен подковонос (Rhinolophus еuryale), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) и малък подковонос (Rhinolophus hipposideros).

Към лентата с инструменти