Зандана, Илинденци

Обща информация

Пещера, намираща се близо до Илинденци, важно убежище за прилепите.

Тази пещера е едно от малкото естествени местообитания, в които защитени видове прилепи формират колонии. От средата на май до края на август те отглеждат малките си, а в останалото време я използват за почивка или търсене на партньори. Тук се срещат южен подковонос (Rhinolophus euryale), остроух нощник (Myotis blythii), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), прилепче на Сави (Hypsugo savii), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) и др.

Към лентата с инструменти