Зандана, Плоски

Обща информация

Пещера, предлагаща условия за формиране на прилепни колонии от защитени видове.

Тази пещера е едно от малкото естествени местообитания, в които защитени видове прилепи формират колонии. От средата на май до края на август те отглеждат малките си, а в останалото време я използват за почивка или търсене на партньори. Тук се срещат южен подковонос (Rhinolophus euryale), остроух нощник (Myotis blythii), полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), прилепче на Сави (Hypsugo savii), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus), нощник на Натерер (Myotis nattereri) и др.

Към лентата с инструменти