Кеседжийца

Обща информация

Пещерата се намира близо до село Мелница, Елхово. Дължината на пещерата е 161 метра, а общата денивелация – 16 метра. Има два пада и трябва да се влиза само групово от професионален екип.

Тази пещера е едно от малкото естествени местообитания, в които защитени видове прилепи формират колонии. От средата на май до края на август те отглеждат малките си, а от началото на ноември до края на март – хибернират. Тук се срещат южен подковонос (Rhinolophus еuryale), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) и малък подковонос (Rhinolophus hipposideros).

Към лентата с инструменти