Пещера Айна ини (Огледалната)

Обща информация

Местното население нарича пещерата „Айна ини“, което в превод означава „огледалната пещера“, т.е. че се вижда от единия ѝ вход другият. Включена е в списъка на 250-те най-известни пещери в България

Тя е единственият обект в Източните Родопи, в който зимуват големи колонии от подковоноси прилепи. При посещение в пещерата са изброени 1200 средиземноморски подковоноса (Rhinolophus blasii), около 100 дългокрили прилепа (Miniopterus schreibersii) и 4 нощника (Myotis myotis/blythii).