Пещера Ухловица

Обща информация

Открита и изследвана през 1968–1969 г. от Димитър и Георги Райчеви от ПК “Студенец”. Името ѝ произлиза от често кацащата на входа ѝ нощна птица улулица. Пещерата е разположена на скален венец на левия долинен склон на р. Арда, между селата Могилица и Кошница. Входът ѝ се намира на 2,3 км североизточно от с. Могилица, на южния склон на Кайнадински рид. Ухловица представлява двуетажна диаклазна пропастна пещера, развита по основна пукнатина с посока север – юг. Притежава изключително богатство от почти всички видове синтрови образувания. Тя е една от най-старите пещери в региона с много красиви дендритни образувания, приличащи на морски корали. В продължение на векове, природата е създала една истинска феерия от коралити и хеликтити. Пещерата завършва със 7 красиви езера, които рано напролет се пълнят с вода. Към Голямото езеро се спускат каменните струи на брилянтен водопад. На горния етаж се намира Залата на пропастите, от която към долния етаж водят гърлата на четири дълбоки пропасти. По стръмна метална стълба туристите могат да се спуснат надолу. Тази галерия е най-красивата част от пещерата.

Пещера Ухловица дава убежище на 8 вида прилепи, които обитават пещерата през различните сезони:

  1. Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
  2. Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
  3. Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)
  4. Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
  5. Голям нощник (Myotis myotis)
  6. Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus)
  7. Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus)
  8. Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus)

5 от видовете, установени в района на Ухловица, попадат сред приоритетните за опазване за цяла Европа – големият, малкият и средиземноморският подковоноси, както и трицветният и големият нощници. През лятото в пещерата живее малка (вероятно размножителна) колония от средиземноморски подковоноси. В периода от 15 август до 30 септември пещерата е важно място за есенно струпване на прилепи. По това време, около входа, всяка вечер се струпват множество мъжки и женски екземпляри от поне 6 вида прилепи. В зависимост от годината, в пещерата зимуват от 50 до около 150 екземпляра от поне 3 вида – голям подковонос, малък подковонос и голям нощник.

Към лентата с инструменти